• Pobočka Česká 44
  • 370 01 České Budějovice
  • Pobočka V.Volfa 19
  • 370 05 České Budějovice
  • +420 602 370 665
  • ckmaj@ckmaj.cz

Informace a přístup k osobním údajům (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a soubory cookie

Provozovatelem internetových stránek www.ckmaj.cz a zároveň správce osobních údajů je cestovní kancelář CK MÁJ spol. s r. o., se sídlem V. Volfa 19, 370 05 České Budějovice zapsaná v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 2619, ze dne 02. března 1993 (dále jen „CK MÁJ“).
CK MÁJ respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života a zároveň je v rozsahu své zákonné licence povinna k zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných a smluvních povinností souvisejících s realizací zájezdu.
CK MÁJ jakožto správce klade vysoký důraz na ochranu osobních údajů, ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Za tímto účelem má CK MÁJ zpracovaný bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů, který obsahuje všechny organizační, personální, technické i legislativní požadavky, nezbytné pro ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí projektu je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. CK MÁJ zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností a zároveň k zajištění co nejlepších a nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům. Rozsah, účel jakož i zpřístupňování nebo poskytování osobních údajů je uveden v tomto dokumentu.
CK MÁJ zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“).
Tento dokument obsahuje přehled základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů a souborech cookie. Cílem je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také vysvětlení základních pojmů, kategorie osobních údajů, které CK MÁJ zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, na základě jakého právního základu osobní údaje zpracovává, komu jsou předávány a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a  berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje

1) Co se rozumí osobními údaji

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Mezi osobní údaje lze zařadit zejména jméno a příjmení, pohlaví, věk, datum narození, bydliště, telefonní číslo, osobní stav, ale také IP adresu, email, telefonní kontakt atd.
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou pak údaje citlivé, což jsou údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a dále genetické údaje, biometrické údaje jedinečně identifikující fyzickou osobu a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2) Subjekt osobních údajů a osobní údaje dětí
Subjektem osobních údajů je každá fyzická osoba, k níž se předmětné osobní údaje vztahují.
Pokud si chcete objednat zájezd nebo vyplnit cestovní smlouvu a jste osoba mladší 16 let a chcete nám tak prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, musíte požádat své rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytne nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

3) Kategorie osobních údajů, které o vás CK MÁJ zpracovává CK MÁJ zpracovává a shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely dále uvedené v tomto dokumentu, které nám sami dobrovolně poskytnete prostřednictvím písemné či telefonické komunikace. CK MÁJ zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:
identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození)
kontaktní a adresní údaje (např. trvalá adresa, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní kontakt)
elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény)
údaje o zdravotním stavu, je-li tato informace relevantní pro přepravu, ubytování, pobytu v lázních…

platební údaje

údaje o komunikaci

údaje o dodaných produktech a službách

další údaje, které jsou jí předány nebo které CK MÁJ shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb, je-li to nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou poskytovány (např. údaje o cestovních dokladech).

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi, nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva mezi Vámi a CK MÁJ ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi. Vaše osobní údaje nezneužijeme, neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu však není podmínkou uzavření smlouvy o zájezdu.

4) Právní základ zpracování osobních údajů

CK MÁJ je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě následující právních základů:
Smlouva o zájezdu nebo jiné smlouvy včetně smluv o letecké či lodní přepravě
Oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a oprávněných zájmů CK MÁJ a jejích zákazníků, vnitřní evidence a kontrola
Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Souhlas subjektu údajů

5) Účely zpracování
Osobní údaje CK MÁJ zpracovává na základě výše uvedených právních důvodů zejména:

1) Za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
Rezervace zájezdu (objednávkový formulář)
Poskytování plnění podle smlouvy o zájezdu pro zákazníky v rámci poskytování služeb cestovního ruchu
Rezervace letenek či lodních lístků a odbavení zákazníků na letišti, v přístavu včetně transferu / letiště, z přístavu na ubytovací zařízení
Reklamační řízení
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: 
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu (je-li tato informace relevantní)

2) Za účelem plnění právních povinností, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
Získaní auditního prověření a vyhotovení daňového přiznání
Evidence dokladů v účetnictví společnosti a následná realizace plateb a dalších obchodních transakcí.
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: 
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu

3) Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CK MÁJ, kdy například se jedná o tyto konkrétní činnosti:
Uplatnění právních nároků
Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: 
Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, země vydání cestovního dokladu, případně popis zdravotního stavu

6) Zásady používání souborů cookie a sociálních pluginů
Abychom mohli zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky www.ckmaj.cz soubory cookie, které pomáhají při poskytování základní funkcionalit těchto stránek a proto jsou pro Vás užitečné. Podle těchto údajů Vás nejsme schopni identifikovat a nebudeme Vám zasílat žádné nabídky. Používání souborů cookies lze odmítnout. Učinit tak můžete volbou v nastavení Vašeho internetového prohlížeče ("Blokovat cookies"). Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. O způsobu nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících webových odkazech: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari apod. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete cookies CK MÁJ v nastavení vašeho prohlížeče, nebudete moci pravděpodobně využít všechny funkce webových stránek CK MÁJ.

CK MÁJ na svých internetových stránkách může využívat pluginy sociálních sítí, tj. widgety sociálních sítí Facebook (popř. Instagram a Twitter) a služby pro hostování videí YouTube. Pokud jste v době aktivování pluginu přihlášeni u poskytovatele služeb sociální sítě, je tento poskytovatel na základě výše uvedených dat schopen zjistit Vaše chování na webových stránkách. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností, se kterými jste souhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti (viz odkazy výše). CK MÁJ nemá žádný vliv na rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatele, nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací. Berte prosím na vědomí, že tato data mohou být zpracována poskytovatelem také v zemích mimo Evropskou Unii. Informace o účelu a rozsahu získávání dat a o jejich dalším zpracování a použití ze strany poskytovatelů služeb sociálních médií, stejně jako o Vašich právech vztahující se k této problematice a možnosti nastavení ochrany Vaší soukromé sféry, získáte v pokynech o ochraně dat toho kterého poskytovatele (viz odkazy výše).

7) Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány zejména obchodním partnerům, kteří zajišťují realizaci sjednaných služeb na základě smlouvy o zájezdu. Jedná se tak o letecké a lodní společnosti, letiště, přístavy, ubytovací zařízení, partnery v destinaci, obchodní zástupce zprostředkovávající prodej zájezdů a služeb CK MÁJ, pojišťovnu Allianz, Uniqa a další.

Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK MÁJ uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností a ochrany zájmů CK MÁJ daňovým poradcům, auditorským společnostem a advokátům a pro vnitřní administrativní účely.
CK MÁJ rovněž upozorňuje, že osobní údaje mohou být dále poskytnuty dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

8) Předávání osobních údajů mimo EU

Osobní údaje, které CK MÁJ získá a zpracovává za účelem realizace smlouvy o zájezdu, jsou poskytovány partnerům zajišťujícím realizaci sjednaných služeb (jak jsou tito uvedeni v bodě 7), přičemž se dle destinace může jednat o partnery v zemích v rámci Evropské unie (EU), resp. v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU a EHP.

9) Zabezpečení shromážděných údajů a doba zpracování a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení či poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše údaje jsou v bezpečí v uzamčených prostorech a na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí.

CK MÁJ zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou zákonem. Po ukončení platnosti smlouvy či realizaci služby musí uplynout lhůta pro možnost uplatnění nároků z vad služeb (tj. dva roky pro náhradu škody a tři roky pro promlčení dalších práv) a lhůta pro povinnost daňové evidence. Po expiraci i tohoto budou osobní údaje zlikvidovány, vymazány či anonymizovány neboť odpadají všechny právní důvody pro jejich zpracování. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

Povinnost ukládat osobní údaje získané na základě smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy, resp. daňové doklady týkající se DPH, je dle právních předpisů 10 let. Povinnost ukládat osobní údaje získané na základě smlouvy o zájezdu či jiné obdobné smlouvy, resp. účetní doklady a účetní záznamy dokládající vedení účetnictví je dle právních předpisů 5 let. Dle ustanovení občanského zákoníků je obecná promlčecí lhůta 3 roky a lhůta pro možnost uplatnění nároků z vad služeb je 2 roky.

10) Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených osobních údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na:
právo na přístup ke svým osobním údajům
právo na opravu nesprávných osobních údajů
právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel
právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly nebo pokud odvoláte svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně;
právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které jste CK MÁJ dobrovolně poskytli, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete využít své právo na přenos těchto údajů k druhému správci, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).
Je nutné vzít na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete se obrátit na CK MÁJ a my neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů
právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz při podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.
V případě, že si u CK MÁJ uplatňuje subjekt údajů některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti subjektu údajů nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má CK MÁJ oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si CK MÁJ právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

11) Kontaktní údaje CK MÁJ

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s osobními údaji a/nebo za účelem uplatnění práv kontaktujte CK MÁJ jakožto správce:
písemně na adrese: CK MÁJ spol. s r. o., se sídlem V. Volfa 19, 370 05 České Budějovice písemně prostřednictvím emailové adresy: cepova@ckmaj.cz
telefonicky na tel. č.: + 420 387318420, 602 370 665

12) Závěrečná ustanovení

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečnostem a právním předpisům platným a účinným v době zveřejnění tohoto dokumentu. CK MÁJ si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Aktualizovaná verze tohoto dokumentu bude vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.

Obsah tohoto dokumentu se nevztahuje na jiné webové stránky, obchodní partnery CK MÁJ ani na jiné subjekty, bez ohledu na to, zdali jsou jejich webové stránky jakkoli propojeny s webovou stránkou CK MÁJ. CK MÁJ nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito subjekty. V souvislosti s tímto Vám doporučujeme, abyste si zjistili, kdo je správcem webových stránek, na které vstupujete.

Poskytnutím osobních údajů berete na vědomí skutečnosti uvedené v tomto dokumentu, zejména pak skutečnosti, že je CK MÁJ oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem, a za podmínek a v rozsahu shora uvedeném.

Datum poslední aktualizace: 24. května 2018.